<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org Feb/04/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>4 lutego 2016: Katastrofa.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR><BR> <b>Szanowna Pani PoseB, Szanowny Panie Po[le: </b> <BR><BR> zwracam si do Pani/Pana jako odkrywca tzw. <i>bomby helowej</i>. To ja sformuBowaBem hipotez, ze taka bomba mogBa rozsadzi samolot. Do postawienia tej tezy zainspirowaBy mnie wypowiedzi pana mecenasa Rogalskiego oraz pana posBa wierza na temat rozpylania helu przez rosyjski samolot leccy tuz przed polskim Tupolewem. Przypuszczenia obu panw nie tBumacz przebiegu wydarzeD z do[ prostych powodw (n.p. rosyjski samolot musiaBby si przemieszcza pod powierzchni gruntu). Jednak|e sBowo  hel podpowiedziaBo mi hipotez <i>bomby helowej</i>, ktra weszBa do powszechnego obiegu. (Nie twierdz, ze byBem jedynym pomysBodawc. By mo|e wicej osb wpadBo na podobny pomysB pod wpBywem popularnego wwczas sBowa). <BR><BR> Bdc zawodowym fizykiem, pokrtce przypomn, jak dziaBa <i>bomba helowa</i>. Wszyscy wiemy, ze istnieje bomba wodorowa i ze jest ona bardzo pot|na. Wiemy tak|e, ze hel jest podobny do wodoru. N.p., obydwoma gazami mo|na napeBnia balony. Skoro istnieje bomba wodorowa, to na zasadzie podobieDstwa musi tak|e istnie <i>bomba helowa</i>. Wiodce mocarstwa na pewno opanowaBy t technologi i na pewno s w posiadaniu odpowiedniej ilo[ci takich bomb, ktre s dobrze ukryte i przeznaczone do zadaD specjalnych. Fakt, ze o nich nie sByszymy, jest bardzo mocnym dowodem ich istnienia. (Najsilniejszym dowodem jest brak dowodw, a ju| zwBaszcza w przypadku Rosjan oraz ich sBu|b.) Na podstawie tych rozwa|aD istnienie <i>bomby helowej</i> graniczy z pewno[ci, podobnie do <i>bomby mezonowej</i> niedawno przypomnianej przez pani Dorot Kani z Gazety Polskiej. <BR><BR> Przypominam o moim odkryciu w zwizku z rozpoczynajcym si sezonem dochodzeniowym. Nowo powoBany zespl pana ministra Macierewicza bdzie musiaB si zmierzy z kBamstwami opartymi na prawach fizyki, chemii, oraz wiedzy lotniczej. Te kBamstwa, sformuBowane przez tzw. komisj Millera i zespl Laska, zostaBy co prawda usunite ze stron rzdowych, ale nadal s obecne w internecie w nastpujcym miejscu: <a target="_blank" href="http://faktysmolensk.niezniknelo.com">Raport na temat katastrofy w SmoleDsku</a>. <BR><BR> Zadaniem zespoBu ministra Macierewicza bdzie uzasadnienie, ze w SmoleDsku zostaB dokonany zamach, czemu wydaje si przeczy fizyka, chemia, wiedza lotnicza, oraz zdrowy rozsdek. {yczc powodzenia panu ministrowi, ofiarowuj swoj wiedz na temat <i>bomby helowej</i> w zakresie opisanym powy|ej. <BR><BR> Ofiarowujc swoj pomoc i peBne wsparcie dla pana ministra, dla caBego PiSu, oraz dla Pani i Pana osobi[cie, serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojej nowo otwartej strony internetowej http://ListyDoSejmu.org. Na tej stronie znajdziecie PaDstwo archiwum moich listw do Sejmu w wersji internetowej oraz PDF. Mo|ecie PaDstwo pobra pliki i rozsyBa znajomym. Znajdziecie PaDstwo tak|e link do kBamliwych materiaBw pana Laska na temat katastrofy smoleDskiej (podany tak|e powy|ej). Warto si z tymi kBamstwami zapozna, aby w peBni doceni trudno[ci pitrzce si przed nowym zespoBem pana ministra Macierewicza. <BR><BR> Oprcz PosBw, zapraszam tak|e wszystkich pracownikw biur poselskich, jak rwnie| osoby postronne. PosBowie nie zawsze mog swobodnie wyra|a swoje opinie, jak rwnie| niekoniecznie wolno im swobodnie my[le kategoriami nie zatwierdzonymi przez kierownictwo. Te ograniczenia chwilowo nie obowizuj pracownikw biur poselskich. Zapraszam do czytania i my[lenia, dopki te czynno[ci s jeszcze mo|liwe. <BR><BR> Serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony http://ListyDoSejmu.org. <BR><BR> Pozdrawiam i |ycz wszystkiego najlepszego. <BR> Wojtek Skulski, fizyk. 4 lutego 2016 <BR><BR> PS: W niedalekiej przyszBo[ci zmieni obecny adres e-mailowy na nowy adres zwizany z powy|sz stron internetow. </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 5 lutego 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_04_lutego_2016.pdf">Wersja PDF</a> </FONT> </BODY> </HTML>