<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org March/24/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>9 kwietnia 2016: Zledztwo smoleDskie.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR><BR> <b>Szanowna Pani PoseB, Szanowny Panie Po[le: </b> <BR><BR> jeden z PosBw napisaB do mnie: <i> w [wiecie nauki jest tak, |e wiedz nale|y czerpa z r|nych zrdeB. To fakt niepodwa|alny. Powracajc do SmoleDska, mam pytanie: na czym opiera Pan swoj "pewno[" formuBujc takie, a nie inne wnioski. Przez szacunek do nauki nie stawiam jednoznacznych twierdzeD tylko przypuszczenia, |e mogBo doj[ do zamachu. Do czasu kiedy do Polski nie dotrze wrak polskiego samolotu (nie dziwi to Pana) podtrzymuj moje przypuszczenia o zamachu smoleDskim. </i> <BR><BR> Swoim stwierdzeniem Pan PoseB skBoniB mnie do przemy[lenia kryteriw, na ktrych powinny by oparte rzetelne badania. Wymieniam kryteria powszechnie przyjte w naukach [cisBych: <OL> <li>Stwierdzenie naukowe musi by poddane recenzji i uzyska aprobat recenzentw.<BR><BR> <li> Stwierdzenie musi by opublikowane wraz z materiaBami pozwalajcymi je zweryfikowa. (N.p., musz by dostpne dane liczbowe u|yte do obliczeD.)<BR><BR> <li>Zarwno autorzy, jak te| recenzenci musz by uznanymi fachowcami w dziedzinie, w ktrej si wypowiadaj.<BR><BR> <li>Zarwno autorzy, jak te| recenzenci powinni mie nieposzlakowan opini i reputacj (nie mo|e na nich ci|y oszustwo ani krtactwo).<BR><BR> <li>Zarwno autorzy, jak te| recenzenci nie mog mie interesu w przedmiocie badania ani w konkretnym wyniku. Rwnie| ich najbli|sza rodzina i partnerzy nie mog mie takiego interesu.<BR><BR> <li>Zarwno autorzy, jak te| recenzenci nie mog si kierowa wiar albo przekonaniami politycznymi w przedmiocie badania.<BR><BR> <li>Autorzy, eksperci, oraz recenzenci nie mog by poddawani represjom ani naciskom.<BR><BR> <li>Wyniki i wnioski musz si zgadza ze zdrowym rozsdkiem.<BR><BR> <li>Je[li wyniki odstpuj od zdrowego rozsdku, to odstpstwo musi by bardzo starannie uzasadnione. (NiezwykBe tBumaczenia wymagaj niezwykle silnych dowodw.) </OL> Dotychczasowe wysiBki zespoBu pana Macierewicza nie speBniaj powy|szych kryteriw wiarygodno[ci. <OL> <li>Wyniki zespoBu nie uzyskaBy aprobaty uznanych autorytetw. Wrcz przeciwnie, enuncjacje zespoBu zostaBy skrytykowane i odrzucone przez komisje badania wypadkw lotniczych skBadajc si z fachowcw w tej dziedzinie.<BR><BR> <li>Dane wej[ciowe zespoBu Macierewicza nie zostaBy opublikowane i zweryfikowane, bo ich nie byBo. Eksperci Macierewicza nie mieli dostpu do materiaBw zrdBowych, nie badali wraku, i nie pobierali prbek. N.p., profesor Binienda odmwiB udostpnienia danych liczbowych do swoich obliczeD. (Pzniej si okazaBo, ze w ogle nie miaB takich danych.)<BR><BR> <li>W zespole Macierewicza nie byBo |adnych fachowcw w dziedzinie badania wypadkw lotniczych. Kwalifikacje jego fachowcw budz zdziwienie, mwic bardzo delikatnie.<BR><BR> <li>Dwaj czoBowi fachowcy dopu[cili si krtactwa. Profesor Rondo przyznaB si publicznie, ze  blefowaB (czyli kBamaB). Profesor Binienda odmwiB podania danych (bo ich nie miaB), po czym si okazaBo, ze jego konkluzje byBy sprzeczne z wynikami obliczeD, na ktrych je opieraB. (Same obliczenia zostaBy wykonane przez studenta). <BR><BR> Nawet jeszcze gorzej, organizator zespoBu pan Macierewicz ma zerow wiarygodno[. Po swoich poprzednich rewelacjach na temat WSI przegraB wszystkie procesy o zniesBawienie, jakie mu wytoczyli pomwieni. Nic wiarygodnego nie pozostaBo z jego poprzednich stwierdzeD. Taki czBowiek nie powinien sta na czele |adnego zespoBu, bo kompromituje go sam swoj obecno[ci.<BR><BR> <li>Przynajmniej w jednym przypadku wystpowaB konflikt interesu. {ona profesora Biniendy jest prawnikiem i reprezentowaBa niektre  rodziny smoleDskie . W tej sytuacji albo ona powinna zrezygnowa z reprezentowania, albo profesor Binienda powinien zrzec si roli rzeczoznawcy. Nie miaBo miejsce ani jedno, ani drugie. Konflikt interesu dotyczy czoBowego eksperta zespoBu Macierewicza.<BR><BR> <li>Mam wra|enie, ze niektrzy eksperci kieruj si wiar i przekonaniami. W szczeglno[ci dotyczy to czoBowego eksperta, czyli profesora Biniendy. O ile pamitam, publicznie wspieraB lini polityczn PiSu. (Opieram to stwierdzenie na mojej pamici).<BR><BR> <li>Jak wiadomo z doniesieD prasowych, prokuratorzy i eksperci zajmujcy si katastrof smoleDsk  nie po my[li wBadzy s odsuwani od stanowisk i nkani naj[ciami policji. Na przykBad, policja dokonaBa naj[cia na mieszkania ekspertw od fonoskopii, ktrzy pracowali nad nagraniami z kokpitu pilotw. Inny przykBad: wojskowy specjalista od psychologii lotniczej, czBonek Komitetu Naukowego NATO, zostaB skierowany do batalionu czoBgw w {aganiu. <BR><BR> Naciski, naj[cia, i nkanie  nieprawomy[lnych ekspertw uniewa|nia jakiekolwiek wyniki firmowane przez ministra Macierewicza.<BR><BR> <li>Teza o zamachu kBoci si ze zdrowym rozsdkiem, poniewa| inne katastrofy miaBy bardzo podobny przebieg i |adnego zamachu nie stwierdzono. W szczeglno[ci, przebieg wypadkw pod SmoleDskiem jest niemal kalk katastrofy w Aspen (USA) w roku 2001.<BR><BR> <li>Odstpstwo od zdrowego rozsdku, czyli teza o zamachu, jak dotd nie jest poparta ani niezwykle silnymi, ani w ogle |adnymi dowodami. Tzw,  dowody zespoBu Macierewicza (rzekomy trotyl, puszka po piwie, gotowane parwki) budz [miech i zgroz swoj absurdalno[ci. </OL> Powy|sze zestawienie pokazuje, ze ani tezy o zamachu, ani zasady dziaBania zespoBu, nie speBniaj podstawowych warunkw, |eby im wierzy. <BR><BR> Teraz sBowo o wraku. Mnie zupeBnie nie dziwi, ze go nie zwrcono. Gdybym byB Putinem, to tez bym nie zwrciB. Wrak mo|e w przyszBo[ci speBni rol kamienia rzuconego w mrowisko. Putin ma jeden taki kamieD, i mo|e sam wybra moment, w ktrym go u|yje. Jak na razie sytuacja w Polsce eskaluje w bardzo szybkim tempie w kierunku albo stanu wyjtkowego, albo wojny domowej. KamieD, wrzucony w odpowiednim momencie, mo|e t sytuacj jeszcze bardziej zaogni. Gdybym byB Putinem, to bym spokojnie czekaB na najlepszy moment. To stwierdzenie nie dowodzi, ze w SmoleDsku byB jaki[ zamach. Ono znaczy tylko tyle, ze wrak jest traktowany przez Putina jako narzdzie polityczne. Mo|na sarkastycznie powiedzie, ze wrak staB si darem z nieba dla Putina i on to wykorzystuje. Jednak to nie jest wina Putina, ze Polacy si kBc w sprawie, w ktrej |adnych kBtni by nie powinno. Jest to tylko i wyBcznie wina tych Polakw, ktrzy katastrof wykorzystuj w celach walki politycznej. <BR><BR> Pozdrawiam. <BR> Wojtek Skulski, fizyk. <!-- date is at the bottom --> </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 9 kwietnia 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_09_kwietnia_2016.pdf">Wersja PDF</a> </FONT> </BODY> </HTML>