<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org March/10/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>10 marca 2016: PosBuszeDstwo.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR><BR> <b>Szanowna Pani PoseB, Szanowny Panie Po[le: </b> <BR><BR> je[li wBadza wypowiada posBuszeDstwo Konstytucji, to obywatele maj prawo i obowizek wypowiedzie posBuszeDstwo wBadzy. <BR><BR> Je[li kierownictwo organizacji Bamie prawo, to czBonkowie tej organizacji maj obowizek wypowiedzie posBuszeDstwo kierownictwu. Je[li tego nie zrobi, to moralnie a tak|e prawnie staj si przestpcami. Rozkaz szefa organizacji nie zwalnia jej czBonkw od odpowiedzialno[ci karnej. <BR><BR> Je[li kierownik organizacji postpuje jak szaleniec, to wszyscy wokB maj obowizek wypowiedzie posBuszeDstwo szaleDcowi. Wszyscy PaDstwo macie taki obowizek. Wszyscy razem i ka|dy z Was z osobna. <BR><BR> Jak dotd, PaDstwo nie czujecie si specjalnie zwizani Konstytucj, pomimo swojego [lubowania. W takim razie nie powinni[cie si czu specjalnie zwizani statutem Partii. <BR><BR> Za Bamanie Konstytucji grozi Wam sd powszechny. Immunitet nie uchroni Was od odpowiedzialno[ci za zB wol i za Bamanie prawa z premedytacj. <BR><BR> Za wypowiedzenie posBuszeDstwa statutowi Partii nic Wam nie grozi. Wybr jest prosty. Podpowiada go zdrowy rozsdek oraz instynkt samozachowawczy. <BR><BR> Instynkt samozachowawczy staje si pilnie potrzebny. <BR><BR> Pozdrawiam i |ycz odrobiny zdrowego rozsdku. <BR> Wojtek Skulski, fizyk. <!-- date is at the bottom --> </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 10 marca 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_10_marca_2016.pdf">Wersja PDF</a> </FONT> </BODY> </HTML>