<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org Jan/22/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>21 grudnia 2015: Pro[ba o chwil namysBu.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR> Szanowna Pani PosBanko, Szanowny Panie Po[le: <BR><BR> Nie zamierzam Pani / Pana przekonywa do |adnych racji. Jednak zwracam si do Pani / Pana z pro[b o chwil namysBu nad obecn sytuacj w Sejmie i w kraju. Po raptem kilku tygodniach dziaBalno[ci udaBo si Wam doprowadzi do protestw i demonstracji w kraju oraz do zawirowaD w Europie na temat Polski. Spada warto[ warszawskiej gieBdy. Polska przestaBa by stabilnym terytorium dla inwestorw. To mo|e unicestwi Wasze obietnice socjalne, dziki ktorym wygrali[cie wybory. <BR><BR> Pojawia si pytanie, co bdzie dalej. Biorc pod uwag tempo Waszych dziaBaD mo|na si obawia, ze niedBugo mo|e doj[ do "wydarzeD" podobnych do tych z roku 1970. Je[li tak si stanie, to spadnie na Was odpowiedzialno[ polityczna, moralna, a tak|e karna. Nie macie gwarancji, ze uda si Wam unikn odpowiedzialno[ci. <BR><BR> Bezprawie rodzi bezprawie. Skoro dzi[ unicestwiacie prawo, to w razie katastrofy nie bdziecie mieli si za co schowa. Unicestwiajc praworzdno[ wobec innych, nie mo|ecie liczy na praworzdno[ wobec siebie. Swoimi dziaBaniami nara|acie kraj i Europ na destabilizacj, zas spoBeczeDstwo na grozb przemocy. Poniewa| sami jeste[cie cz[ci spoBeczeDstwa, nie mo|ecie wykluczy, ze ta przemoc nie dosignie tak|e Was samych. Dlatego bardzo Was prosz, aby[cie zatrzymali si na tej drodze nie z powodw politycznych, i nawet nie moralnych, tylko dla uniknicia katastrofy, ktora mo|e Was pochBon. <BR><BR> Uprzejmie pozdrawiam i prosz o chwil namysBu.<BR> Z powa|aniem, <BR> Wojtek Skulski, fizyk </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 21 grudnia 2015. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_21_grudnia_2015.pdf">Wersja PDF</a> <BR> </FONT> </BODY> </HTML>