<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org March/24/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>24 marca 2016: Opona Prezydenta.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR><BR> <b>Szanowna Pani PoseB, Szanowny Panie Po[le: </b> <BR><BR> w samochodzie Pana Prezydenta rozpadBa si opona. Panu Prezydentowi na szcz[cie nic si nie staBo. Jak PaDstwo wiecie, w kropli wody przeglda si caBy Wszech[wiat. W oponie Prezydenta mo|na zobaczy polsk polityk, tradycje, i polskie podej[cie do wypeBniania swoich obowizkw. <BR><BR> Pocztkowo zapowiadaBo si caBkiem interesujco. PojawiBy si spekulacje, ze  kto[ chciaB zabi Prezydenta. Jakie[ nieznane trolle wstawiBy kompromitujce wpisy na strony przeciwnikw politycznych.  Niepokorni dziennikarze od razu si o tym dowiedzieli, i bardzo sprawnie wskazali domniemanych beneficjentw domniemanego zamachu. Wskazano tak|e domniemanych winnych, ktrymi byli wiadomo kto. Zabaw troch zepsuB sam Prezydent, poniewa| o[wiadczyB, ze nic si nie staBo. To by pewnie nie przeszkodziBo w dalszych domniemaniach, gdyby w spraw nie wBczyli si dziennikarze Rzeczpospolitej. (Ciekawe, kiedy dosignie ich sprawiedliwo[?) Dziennikarze ustalili, ze w oponie nie byBo trotylu. Par dni pzniej oficjalnie potwierdzili to eksperci. Przed podro| opona spoczywaBa w magazynie czekajc na utylizacj. Ale zostaBa z tego magazynu przywoBana z powrotem na sBu|b. Tego nie wolno byBo zrobi, ale to zrobiono. Nie tylko nie byBo wolno, ale tak|e nie byBo potrzeby. Nowe opony zostaBy zakupione, ale byBo dla nich lepsze zastosowanie, ni| wozi Prezydenta. Ta rola przypadBa oponie z odzysku. <BR><BR> Naprawd ciekawe rzeczy dziaBy si podczas podr|y. Samochd podjechaB do wycigu po szlaku, do ktrego nie byB przystosowany, co zapewne rozszczelniBo opon. Potem samochd jechaB za szybko, powietrze uchodziBo, za[ czujnik alarmowaB. Zgodnie z regulaminem (i zdrowym rozsdkiem) kierowca powinien byB si zatrzyma, ale kierowca byB dzielny i nie chciaB fatygowa Prezydenta. SflaczaBa opona si rozpadBa i samochd wyldowaB w rowie. Nikomu nic si nie staBo. Cho mogBoby, gdyby akurat w tym miejscu rosBa jaka[ brzoza. <BR><BR> Czy to PaDstwu niczego nie przypomina? PisaBem PaDstwu o katastrofie pod Grenoble1). Tam te| zawiniBa brawura i lekcewa|enie przepisw i procedur. Brawura i ryzykanctwo to byBy przyczyny katastrofy pod MierosBawcem. Brawura, Bamanie przepisw, i ignorowanie alarmw byBy przyczynami wypadku Prezydenta. W tych wszystkich wypadkach ujawniB si polski bajzel. To bajzel zawiniB pod Grenoble i on tak|e spowodowaB wypadek Pana Prezydenta Dudy. <BR><BR> Na powy|szej li[cie nie wymieniBem katastrofy pod SmoleDskiem, poniewa| wedBug oficjalnej doktryny ta szczeglna katastrofa miaBa szczeglne przyczyny. Wszdzie indziej bajzel, ale pod SmoleDskiem zamach. Wszdzie indziej gBupota, ale pod SmoleDskiem wrogowie. Gdzie indziej lekcewa|enie procedur, ale pod SmoleDskiem bomba pr|niowa. Wszdzie indziej brawura, ale pod SmoleDskiem trotyl (albo hel, albo inny najnowszy pomysB pana ministra Macierewicza). <BR><BR> Czy PaDstwo nie widzicie wBasnego obciachu? Przed opon mo|na byBo mwi, ze si traktuje pomysBy pana ministra na powa|nie. A w ka|dym razie tak udawa na u|ytek ciemnego luda. Po oponie ju| nie bardzo. Jest zbyt du|o wsplnych elementw. BaBagan pojawiB si w postaci czystej, oczywistej, i groteskowej. A poniewa| wypadek Pana Prezydenta byB groteskowy, to wypadek pod SmoleDskiem tez nabraB tego charakteru. Oba te wypadki pokazuj nierzd, ktrym Polska stoi. Pod SmoleDskiem nie byBo trotylu, helu, dwu wybuchw, gotowanych parwek, ani czekistw za drzewami. Zamiast tego byB zwykBy, codzienny polski bajzel. (Do ktrego odrobin swojego bardaku doBo|yli Rosjanie.) <BR><BR> PaDstwo mo|ecie przekonywa, ze obciach to zamach. Nic PaDstwa nie mo|e powstrzyma przed autokompromitacj. Ale po obciachu z opon, takie twierdzenia wygldaj kuriozalnie. Powoli, ale skutecznie, obsuwacie si PaDstwo w [mieszno[. Bajzel podniesiony do rangi religii staje si Waszym znakiem rozpoznawczym. Zamiast poprawia procedury, uczy si na bBdach, i zatrudnia fachowcw, czy bdziecie teraz stawia pomniki baBaganu, najpierw na Krakowskim Przedmie[ciu, a potem na ka|dym rogu? <BR><BR> Mo|ecie wygra ze wszystkimi, ale nie mo|ecie wygra z wBasnym obciachem. Mo|na dziennikarzy wyrzuci z pracy, mo|na zorganizowa procesy polityczne i aresztowania, mo|na sfabrykowa wpisy na stronach internetowych przeciwnikw politycznych, i mo|na na nich nasBa  niepokornych dziennikarzy. Mo|na uchwali specustawy i mo|na odwoBa wybory. Mo|na wyrzuca fachowcw i zatrudnia  wBa[ciwych amatorw. Ale z jednym nigdy nie uda si PaDstwu wygra. Nigdy nie wygracie PaDstwo z wBasn [mieszno[ci. <BR><BR> Pozdrawiam i |ycz odrobiny dystansu od obciachowcw, pod kierunkiem ktrych chcecie budowa dobr zmian. <BR> Wojtek Skulski, fizyk. <!-- date is at the bottom --> </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 25 marca 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_24_marca_2016.pdf">Wersja PDF</a> </FONT> </BODY> </HTML>