<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org Jan/22/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>30 grudnia 2015: Zyczenia dla posBw PiSu na Nowy Rok.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR> Szanowna Pani PosBanko, Szanowny Panie Po[le: <BR><BR> |ycz zdrowia, pomy[lno[ci, a przede wszystkim rozwagi w Nowym Roku. Rozwaga bdzie Wam potrzebna, aby unikn nadcigajcej katastrofy. Z czystej |yczliwo[ci chciaBbym Wam opisa, dlaczego katastrofa jest bardzo prawdopodobna, na czym bdzie polega, i jak jej unikn. <BR><BR> Katastrofa nastpi wtedy, gdy pod Sejm przyjdzie nie pidziesit tysicy obywateli broni demokracji, tylko piset tysicy broni niepodlegBo[ci. Nie jest wykluczone, ze caBkiem niedBugo tak si wBa[nie stanie. <BR><BR> Wasze dziaBania wywoBaBy protesty w kraju oraz sprzeciw Unii i USA. Niby nic wielkiego. Niestety, Polska ze swoim poBo|eniem mo|e by albo zwizana z Zachodem, albo na orbicie Rosji. Je[li kto[ rozluznia zwizki Polski z Zachodem, to chcc nie chcc popycha Polakow w objcia Rosjan. Odpowiedzi Polakw na takie prby byBa insurekcja Ko[ciuszki, powstanie listopadowe, styczniowe, oraz wojna 1920 roku. Ka|de z tych wydarzeD miaBo rozmiar kataklizmu. <BR><BR> Jest praktycznie niemo|liwe, aby partia majca wikszo[ w jednym budynku zdoBaBa pokojowo oddzieli Polsk od Zachodu i odda j pod kontrol Rosji. Historia mwi, ze szansa na sukces takiego projektu jest praktycznie zerowa. Uczestnicy takich projektw okrywaj si haDb na wieki. <BR><BR> Jest jeszcze czas na zawrcenie z drogi, na ktorej czeka katastrofa kraju i wieczysta haDba za wspBuczestnictwo. Ka|dy z Was jeszcze mo|e powiedzie NIE pomysBodawcom drogi do piekBa. Tego wymaga honor, patriotyzm, a tak|e zdrowy rozsdek. <BR><BR> Uprzejmie pozdrawiam i prosz o rozwag w Nowym Roku. <BR> Z powa|aniem, <BR> Wojtek Skulski, fizyk </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 31 grudnia 2015. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_30_grudnia_2015.pdf">Wersja PDF</a> <BR> </FONT> </BODY> </HTML>