<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org April/30/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>30 kwietnia 2016: Kolesie i praworzdno[.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR><BR> <b>Szanowna Pani PoseB, Szanowny Panie Po[le: </b> <BR><BR> pewien znany dziennikarz ostatnio napisaB: <i> Kto nazywa sdziw SN kolesiami, sam siebie nazywa gangsterem. </i> Pewien znany na [wiecie historyk z Oksfordu napisaB, ze PiS jest <i> najbardziej m[ciwym gangiem w Europie </i>. Czy w tych stwierdzeniach jest jakie[ ziarno prawdy? <BR><BR> Nie wchodzc w naukowe definicje, ka|dy si zgodzi, ze gang mo|na opisa jak nastpuje: <OL> <li>Gangsterzy lekcewa| prawo.<BR><BR> <li>Gangsterzy sBuchaj herszta.<BR><BR> <li>Gangsterzy robi to dla wBasnej korzy[ci.<BR><BR> <li>Traktuj przeciwnikw jak najgorszych wrogw.<BR><BR> <li>Tworz swoje wBasne prawa i narzucaj je otoczeniu.<BR><BR> <li>Tworz subkultur i posBuguj si wBasnym |argonem.<BR><BR> <li>S dumni z tego, co robi, i wcale si z tym nie kryj. <BR><BR> <li>S gotowi u|y siBy.<BR><BR> <li>Gardz ofiarami i sBabszymi od siebie. </OL> Czy znane s przykBady gangsterw u wBadzy? Do znudzenia podawane s przykBady Stalina i Hitlera, ktrzy byli gangsterami, rzdzili krajami, i ustanawiali swoje wBasne zbrodnicze prawa. W Polsce tez padaBy zarzuty, ze  zorganizowana grupa przestpcza zBo|ona z generaBw i sekretarzy PZPR rzdziBa krajem. <BR><BR> Czyli mo|na by prezydentem, ministrem, albo parlamentarzyst i jednocze[nie by przestpc. Czy Wasze dziaBania mo|na tak zakwalifikowa? <BR><BR> Zacznijmy od pocztku. Je[li chodzi o praworzdno[, to przez cale lata szef PiS kontestowaB praworzdne organy paDstwa. Nadal tak postpuje. Nadal wywraca istniejcy porzdek prawny i zamiast niego wprowadza wBasne reguBy. Minister spraw wewntrznych nazwaB przestrzeganie prawa  anarchi . Rzeczniczka PiS nazwaBa Sd Najwy|szy zebraniem kolesi. Trudno o wymowniejsze przykBady lekcewa|enia praworzdno[ci. <BR><BR> PosBuch dla herszta? Wasze podporzdkowanie szefowi jest tak ostentacyjne, ze a| kuriozalne. <BR><BR> Korzy[ci materialne? Dobra zmiana to wymiana dobrych fachowcw na dobrych znajomych. Krewni i znajomi krlika zajmuj lukratywne stanowiska i czerpi z tego korzy[ci. <BR><BR> Wrogowie? PiS widzi wyBcznie wrogw, ktrych lista bByskawicznie si wydBu|a. Wrogiem staje si ka|dy, kto si o[mieli mie zdanie odmienne od opinii szefa grupy. W Waszej imaginacji wrogami s praktycznie wszyscy dookoBa. <BR><BR> Narzucanie wBasnych reguB ogBowi? PiS zastpuje istniejce prawa swoimi prawami bez ogldania si na orzeczenia sdu konstytucyjnego, na procedury, a tak|e opinie polskich i midzynarodowych gremiw prawniczych. WBasne wizje praw i ustaw s narzucane jako prawo powszechne. (Jak na razie bez peBnego powodzenia, cho z wielkim haBasem.) <BR><BR> Grypsera? Jzyk PiSu staje si przysBowiowy.  Gorsze sorty albo  elementy animalne maj zastpi jzyk polski na podobieDstwo gangsterskiej grypsery. <BR><BR> Subkultura? Odbywa si przyspieszona produkcja nowych kultw i wBasnych bohaterw tworzonych naprdce z niczego. Pod nazw  polityki historycznej ma zosta wyprodukowana nowa historia i nowa kultura dla caBego kraju. <BR><BR> Bezwstyd? Wyglda na to, ze przynajmniej niektrzy posBowie i dygnitarze PiSu s tym bardziej dumni, im wiksze [wiDstwo uda im si powiedzie. <BR><BR> Przemoc? Uchwalane s ustawy gwarantujce bezkarno[ posBusznym funkcjonariuszom i pozwalajce snajperom strzela bez ostrze|enia. Jest mo|liwe, ze uzbrojone oddziaBy tak zwanej obrony terytorialnej maj sBu|y do rozprawy z opozycj. <BR><BR> Na koniec pogarda. W Polsce mno| si akty agresji. Pobity obcokrajowiec umiera w szpitalu. Zagraniczni studenci s ostrzegani, |eby nie wychodzili na ulice. I co na to mwi jeden z czoBowych funkcjonariuszy PiSu pan poseB Gi|yDski? Poddaje w wtpliwo[ fakty i bluzga pogard. Rzeczniczka PiSu pogardliwie nazywa sdziw  kolesiami . Pogarda jest znakiem firmowym PiSu. <BR><BR> Czy PaDstwu to nie przeszkadza? Pomidzy Wami s ludzie z wy|szym wyksztaBceniem i ze stopniami naukowymi. S in|ynierowie. S ludzie na poziomie. Czy Wam jest po drodze z pogard dla prawa i sdw, ktre wyraziBa pani Beata Mazurek? Po drodze jest z wypowiedziami pana Gi|yDskiego? Po drodze z ministrem spraw wewntrznych, ktry otwarcie wzywa do nieprzestrzegania prawa i Bamania konstytucji? <BR><BR> Postpowanie dygnitarzy PiSu wyglada jak wy[cig szczurw do ucha szefa w pogoni za stanowiskiem. Czy Pan i Pani uczestniczycie w tym wy[cigu? Czy chcecie otrzyma Baskawe spojrzenie w zamian za resztki swojej godno[ci? Czy Wy te| nadskakujecie szefowi, |eby zdoby chwil uwagi oraz kolejny awans? <BR><BR> Czy Pan i Pani te| my[licie, ze najlepszym sposobem robienia kariery jest okazywanie pogardy ofiarom prze[ladowaD? Czy my[licie, |e na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark? <BR><BR> Pozostaj jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, je[li dojdzie do najgorszego, to kto bdzie odpowiedzialny? Po drugie, czy jest jakie[ wyj[cie z tej sytuacji? <BR><BR> Je[li dojdzie do tragedii, to odpowiedzialni bdziecie <b>Wy</b>. To Wy bdziecie rozliczani za podnoszenie rk na rozkaz. Wy bdziecie odpowiedzialni za pogard dla prawa, za ofiary bojwek, i za dokonania sBu|b specjalnych. Je[li liczycie na bezkarno[, to mo|ecie si przeliczy. <BR><BR> Czy jest jakie[ wyj[cie? Ale| jak najbardziej. Trzeba si podporzdkowa porzdkowi prawnemu wykBadanemu przez TrybunaB Konstytucyjny i Sd Najwy|szy. Trzeba si kierowa duchem i liter prawa i zaleceniami prawnikw. Trzeba zawiesi na koBku posBuszeDstwo hersztowi i zacz si kierowa przyzwoito[ci i wBasnym [lubowaniem. Trzeba spojrze w lustro i zobaczy tam nie szczura w pogoni za stanowiskiem, ale posBa na Sejm Rzeczpospolitej, ktrego sumienie podlega Konstytucji, a nie partyjnemu satrapie. <BR><BR> Kto Bamie prawo, ten bdzie osdzony. Pan i Pani PoseB, minister i senator, prezydent i premier. Aamanie prawa, zrujnowane |yciorysy, i ewentualne ofiary bd rozliczone. Sprawiedliwo[ to tylko kwestia czasu. Nie Wasza  sprawiedliwo[ , tylko ta prawdziwa. Ona do Was przyjdzie, jak las Birnam przyszedB do Makbeta. To si stanie na pewno i nieodwoBalnie, cho jeszcze nie wiadomo, kiedy. Ale pamitajcie PaDstwo, ze Tysicletnia Rzesza przetrwaBa lat raptem dwana[cie, a potem byBy trybunaBy. Liczenie, ze sprawiedliwo[ Was ominie, to jest krtkowzroczno[, ktra mo|e si okaza nieuzasadniona. <BR><BR> O tym trzeba my[le ju| dzi[, zanim na ulicach pojawi si bojwki, i zanim zaczn si aresztowania i procesy polityczne. Bo kiedy si zaczn, to wtedy bdziecie wspBwinni. A potem bd trybunaBy. <BR><BR> KBaniam si i pozdrawiam. <BR> Wojtek Skulski, fizyk. <!-- date is at the bottom --> </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do posBw PiS 30 kwietnia 2016. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/List_do_Sejmu_30_kwietnia_2016.pdf">Wersja PDF</a> </FONT> </BODY> </HTML>