<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!-- ListyDoSejmu.org Jan/22/2016 --> <html><head> <title>Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" > <META name="Description" content="Listy do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej."> <META name="KeyWords" content="demokracja, democracy, Poland, defense of democracy in Poland, Komitet Obrony Demokracji, KOD, Commettee for the Defence of Democracy in Poland, PiS, Prawo i Sprawiedliwosc, Law and Justice"> <META name="revisit-after" content="15 days"> <META name="robots" content="index, follow"> <META name="Robots" content="All"> <META name="Copyright" content="Copyright 2016 ListyDoSejmu.org"> <!-- link rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css" media="screen" --> </head> <BODY bgcolor="#FFFF9F"> <p class="just"> <!-- BEGIN JUSTIFIED TEXT --> <font face="Arial,Helvetica" size="+1" CLASS="title"> <!-----------------------------------------------> <!-------------- BEGIN MAIN TEXT ----------------> <!-----------------------------------------------> <!-- ========= NEW BLOCK OF TEXT ========= --> <font face="Arial,Helvetica" size="+2" CLASS="title"> <BR><b>31 grudnia 2015: {yczenia dla Prezydenta Pana Andrzeja Dudy.</b><BR> </FONT> <!-- font face="Arial,Helvetica" size="-1" --> <font face="Arial,Helvetica"> <BR> <b>Szanowny Panie Prezydencie:</b> <BR><BR> |ycz Panu zdrowia, pomy[lno[ci, powodzenia, i rozwagi w Nowym Roku. {ycz, aby Pan Prezydent odnalazB w sobie do[ odwagi, aby peBni swoj rol niezale|nie od partii, do ktrej Pan kiedy[ nale|aB. Kierownictwo tej partii nie peBni |adnej konstytucyjnej roli w kraju i nie ma powodu, aby Prezydent speBniaB jego wszystkie oczekiwania. {ycz Panu Prezydentowi, aby Pan to zauwa|yB. <BR><BR> {ycz Panu, aby Pan uwierzyB najlepszym polskim prawnikom, wBczajc w to wBasnego promotora, |e Pana postpowanie jest niezgodne z Konstytucj kraju, ktorego Pan jest Prezydentem. {ycz, aby Pan znalazB w sobie do[ rozwagi, aby zapozna si z opiniami rad wydziaBow prawa najlepszych polskich uniwersytetow. {ycz Panu, aby w Nowym Roku znalazB Pan czas na przeczytanie i przemy[lenie tych opinii. <BR><BR> {ycz Panu, aby Bg, ktorego Pan prosiB o pomoc obejmujc swoj funkcj, w przystpny sposb wyja[niB Panu, co Pan wBa[ciwie wtedy powiedziaB. {ycz Panu, aby Pan w szczegolno[ci zapytaB Pana Boga, co oznaczaj sBowa "dochowam wierno[ci postanowieniom Konstytucji". Po usByszeniu odpowiedzi, ktora jest jasna chyba dla wszystkich oprcz Pana Prezydenta, |ycz Panu, aby Pan kierowaB si tymi wBa[nie sBowami, ktore Pan osobi[cie wypowiedziaB. <BR><BR> Na koniec |ycz Panu odrobin rozwa|nego namysBu nad wBasn przyszBo[ci. Reakcje zarowno spoBeczeDstwa jak rwnie| sojusznikow z Europy i z Ameryki wydaj si zapowiada, ze rzdy Prawa i Sprawiedliwo[ci mog byc sporo krtsze, niz to zapowiedziaB pan prezes tej partii. Warto si z gory zastanowi nad pytaniami, jakie mo|e Panu zada TrybunaB Stanu po zakoDczeniu rzdow Prawa i Sprawiedliwo[ci. {ycz Panu, aby Pan zawczasu przygotowaB zestaw przekonujcych odpowiedzi. <BR><BR> {ycz Panu i Pana Rodzinie pomy[lnego, szcz[liwego, a nade wszystko przyzwoitego Nowego Roku. <BR><BR> Pozostaj z szacunkiem. <BR> Wojtek Skulski, fizyk </p> <!-- END OF JUSTIFIED TEXT --> <!-------- Picture of a small envelope --------> <!-- IMG SRC="picts/mail.gif" HEIGHT=45 WIDTH=45 border="0" --> </p> <!-- END JUSTIFIED TEXT --> <!--------------------------> <!---- END MAIN TEXT -------> <!--------------------------> <!-------------------------------> <!------ DATE and copyright -----> <!-------------------------------> <FONT face="Arial,Helvetica" size="-1"> List wysBany do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy 31 grudnia 2015. <BR> &copy; 2016 ListyDoSejmu.org. <BR><BR> <a target="main" href="PDF/Zyczenia_dla_Prezydenta_31_grudnia_2015.pdf">Wersja PDF</a> <BR> </FONT> </BODY> </HTML>